Go ka ngongorega mang

  • Mongwe le mongwe yo o nang le kgatlhego
  • Mokgatlho/me kgatlho e e emetseng lekgotlha
  • O ka ngongorega jang

  • Ka go leletsa dikantoro tsa lefapha mogala
  • Ka go kwalela lefapha
  • Ka go itlisa ka namana kwa dikantorong tsa lefapha
  • Ka go romela fax
  • Ka go romela e-mail